Om

Nordisk liturgisk netværk

Om Leitourgia


Vad är Leitourgia?

Leitourgia är ett nordiskt ekumeniskt nätverk för frågor om liturgi och gudstjänst i teori och praktik. Nätverket konstituerades i Oskarshamn i Sverige i november 2005 och spänner över alla de fem nordiska länderna. Leitourgia vill också vara en mötesplats mellan kyrka och akademi. I nätverkets stadgar beskrivs syftet såhär: (§ 3):

"Leitourgia vill erbjuda en mötesplats för utbyte av kunskap och reflektion över kristen gudstjänst, där forskningens teoretiska reflektion kring riter, gudstjänstens historia, kyrkomusik eller liturgisk teologi förenas med det praktiska gudstjänstlivets erfarenheter och behov. Föreningen är konfessionellt obunden och lyder ej under någon huvudorganisation."

Leitourgia skapades efter en modell från en amerikansk systerorganisation, The North American Academy of Liturgy (NAAL), men har efter hand allt tydligare fått sin egen form utifrån de nordiska villkoren. Till dessa villkor hör den historiska dominansen av de stora lutherska folkkyrkorna. Samtidigt blir de nordiska länderna allt mer präglade av en konfessionell och religiös mångfald, som Leitourgia också vill spegla genom att bygga broar och vänskap över samfundsgränserna. Nätverket är öppet för personer från alla nordiska kyrkosamfund.


Leitourgias historie kan ses i jubilæumsskriftet, som kan findes her


Hur arbetar Leitourgia?

Leitourgia samlas till konferens en gång per år, i november.  Platsen varierar och följer med ordförandeskapet. Konferensspråket är skandinaviska.

Arbetet bedrivs på tre sätt:

Föredrag. Dessa hålls företrädesvis av nätverkets egna medlemmar. Forskare från andra forskningsfält och andra länder kan också inbjudas för att belysa ett särskilt tema.

Seminarier. Medlemmarnas eget deltagande och egna insikter kommer till uttryck i arbetet i seminargrupperna, som upptar det mesta av konferenstiden. Varje grupp har en vald ledare. Gruppen väljer själv sin arbetsform, antingen med texter skrivna av deltagarna, diskussioner av gemensamt vald litteratur, reflektion över konstnärliga uttryck eller någon annan form. Programmet för seminariegrupperna annonseras inför varje årskonferens på hemsidan. Tanken är att deltagarna i huvudsak fortsätter i samma seminarium år från år och på så sätt kan fördjupa diskussionen. Nuvarande och föreslagna seminariegrupper annonseras på annan plats på hemsidan.

Gudstjänster. Den tredje delen av årskonferensen består av gemensam bön och gudstjänst. Här finns möjlighet att pröva nya former, men också bjuda in till att dela nationella eller konfessionella liturgiska traditioner.

 

Vem kan vara med i Leitourgia?

Leitourgia är öppen för alla som vill vara med och stöder organisationens syfte. Både forskare och liturgiska praktiker är välkomna. Präster, musiker, diakoner, konstnärer m fl deltar regelbundet. Det enda villkoret är att man är beredd att delta aktivt i seminarieverksamheten.


Hur blir jag medlem?

Medlem blir du genom att anmäla dig till och delta vid årskonferensen. Medlemsavgiften ingår i konferensavgiften.

 

Av Ninna Edgardh